Đảng bộ Bệnh viện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 53 – KH/ThU ngày 24/11/2017 của Thị ủy Phú Thọ về Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

Ngày 09/01/2018, Đảng bộ Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Phú Thọ đã long trọng tổ chức Hội nghị cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Bệnh viện về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng và dự thảo các Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết của Đảng bộ Bệnh viện.

Đồng chí Lê Anh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đang quán triệt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết.

Tại Hội nghị này, đồng chí Lê Anh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện đã quán triệt những nội dung cơ bản quan trọng trong các Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bệnh viện yêu cầu toàn thể Hội nghị tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các Nghị quyết. Đây là những quyết sách lớn đề cập đến những vấn đề quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách, vừa cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm, là những vấn đề liên quan đến đổi mới xã hội, đồng thời cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến Bệnh viện; Các Nghị quyết có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc do đó các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Bệnh viện cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, nhất là những điểm mới. Đồng thời cần có sự liên hệ với tình hình thực tế, cụ thể tại Bệnh viện, các khoa, phòng nỗ lực xây dựng kế hoạch, triển khai hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Bệnh viện. Muốn vậy, từng Chi ủy Chi bộ trực thuộc phải xây dựng chương trình hành động cụ thể, xác định mục đích, nhiệm vụ, giải pháp, tổ chức thực hiện và những khâu đột phá, phân công trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng đã đề ra.

Các đồng chí đảng viên, cán bộ viên chức đang nghiên cứu, thảo luận các Nghị quyết và dự thảo kế hoạch hành động của Đảng bộ Bệnh viện.

Sau một ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Toàn thể Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo các chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy Bệnh viện về thực hiện 04 Nghị quyết.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Anh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện chỉ đạo và yêu cầu các Chi ủy Chi bộ trực thuộc sớm ban hành kế hoạch hành động, tập trung chỉ đạo, triển khai hiệu quả các nội dung của Nghị quyết đã đề ra, đồng thời mỗi đảng viên cần nghiên cứu viết bài thu hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hội nghị kết thúc hồi 17 giờ cùng ngày.