Thông báo Quyết định đổi tên Bệnh viện

Ngày 08 tháng 8 năm 2019 Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Phú Thọ thành Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ.