Thông báo về việc thí sinh tham dự xét tuyển viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh XHH năm 2020

Thông báo thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2020_20200809_0001

SHARE