Thông báo niêm yết thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 1) viên chức theo chỉ tiêu giường bệnh XHH năm 2020

Thông báo niêm yết thi sinh xét tuyển vòng 1_20200804_0001

SHARE