THÔNG BÁO XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC PHỤC VỤ GIƯỜNG BỆNH XÃ HỘI HÓA NĂM 2020

Thông báo xét tuyển viên chức phục vụ giường bệnh XHH_20140320_0001

SHARE